วัยรุ่น กับอารมณ์รุนแรง

เมื่อลูกวัยรุ่นเกิดปัญหา โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความรัก มักจะพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทั้งที่วุฒิภาวะด้านความคิดและอารมณ์ของพวกเขายังไม่พร้อมให้ตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ได้ จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงตามมา ซึ่งพ่อแม่ต้องร่วมเรียนรู้พัฒนาการเรื่องความรักร่วมไปกับลูกด้วย และหลีกเลี่ยงการปฏิเสธหรือปิดการรับรู้ พ่อแม่ต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า โดยส่วนใหญ่ความรุนแรงในวัยรุ่นวัยรักมักจะเกิดจากผู้ชายเป็นผู้กระทำ

และผู้หญิงมักเป็นผู้ตกเป็นเหยื่อ ที่นอกจากจะกระทำต่อคู่รักของเขาแล้วยังกระทำต่อตนเองด้วย พ่อแม่ต้องเรียนรู้ว่า จากวิธีการที่วัยรุ่นชายเลือกใช้แก้ปัญหาส่วนใหญ่คือการกระทำความรุนแรง ดังนั้นจึงนำมาซึ่งการสูญเสียถึงชีวิตตามมาเช่นกัน พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล แบ่งความรุนแรงในวัยรุ่นเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
กลุ่มที่ 1 คือ ก้าวร้าว ไม่ใส่ใจ ไม่สนใจความรู้สึกคนอื่น ใช้อำนาจควบคุมผู้อื่น ใช้กำลังในการแก้ปัญหา
กลุ่มที่ 2 คือ มีความอ่อนไหวด้านอารมณ์ อ่อนแอ เปราะบาง ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ดี มีลักษณะการทำอะไรตามอารมณ์ชั่ววูบ ภาวะอารมณ์จะขึ้นอยู่กับคนอื่น สาเหตุของอารมณ์เหล่านี้ต้องยอมรับว่ามาจากทั้งสองส่วน คือ พื้นอารมณ์ตามธรรมชาติของตัวเด็กเอง และกระบวนการดูแลอารมณ์ลูกที่พ่อแม่เองก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจลักษณะทางอารมณ์ของลูกเรา ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าจะดูแลอบรมสั่งสอนเขาด้วยวิธีการอย่างไร ให้เขาได้เรียนรู้และเข้าใจการดูแลอารมณ์ของตนเองในช่วงวัยรุ่น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกันไปในทางเดียวกัน เพราะหากพื้นอารมณ์ของลูกมีความรุนแรง พ่อแม่กลับเลี้ยงดูด้วยวิธีการไปเสริมอารมณ์รุนแรงให้มีมากขึ้น ก็จะยิ่งทำให้ลูกเสี่ยงยิ่งขึ้นที่จะนำความรุนแรงไปใช้กับปัญหาอื่นๆ ที่เข้ามาชีวิต ไม่ว่าจะจะปัญหาการเรียน ความรัก หรือเพื่อน นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่สามารถสร้างให้ลูกได้ ถ้าเราสามารถจัดสิ่งแวดล้อมหรือสร้างทักษะให้เขา ก็จะช่วยกำจัดจุดอ่อนที่เขามีให้หมดไปได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth